Om GLS

VAD ÄR GLS? 

Föreningen Germanistische Literaturwissenschaft in Schweden (GLS) bildades 2005. Den är ett nätverk för de studenter, doktorander, lärare och forskare i Sverige som ägnar sig åt studier av tyskspråkig litteratur. Många av medlemmarna är verksamma inom ämnet tyska vid svenska universitet och högskolor medan andra är fristående forskare. 

GLS verkar för att sprida information om tyskspråkig litteraturvetenskap inom akademin och till allmänheten i Sverige bland annat genom denna hemsida där du hittar länkar till medlemmarna, deras institutioner och publikationer. Vi deltar regelbundet i andra publika sammanhang som t.ex. Bokmässan i Göteborg eller vid evenemang med Goetheinstitutet. Vi ger också tips på läsvärda böcker som nyligen har översatts från tyska till svenska på vår YouTube-kanal. Medlemmarna publicerar sig på tyska men i många fall också på svenska.

VILKA ÄR VI? 

Internationellt är vi en del av den internationella germanistiken. Germanistisk litteraturvetenskap – forskning om tyskspråkig litteratur – bedrivs i de tyskspråkiga länderna och i många andra länder. 

I Sverige utgör vi samtidigt en del av den samlade litteraturvetenskapliga verksamheten och kompetensen i landet, tillsammans med kollegor i ämnen som engelska, franska, litteraturvetenskap, spanska med flera. 

Inom ämnet tyska (germanistik) i Sverige står vi litteraturvetare för den ena av huvudinriktningarna i forskningen – den andra är den språkvetenskapliga.  

GERMANISTISK LITTERATURVETENSKAP I SVERIGE 

Grund-, master- och forskarutbildning i tyska (germanistik) bedrivs vid flera lärosäten. Ämnet tyska kan läsas som fristående kurs eller som en del av olika program, däribland lärarprogrammet. Litteraturvetenskapen inom ämnet finns företrädd med professorer, docenter, lektorer och doktorander vid flera universitet och högskolor i landet. 

Forskningen behandlar enskilda genrer, författarskap och verk från olika delar av litteraturhistorien samt övergripande teoretiska frågeställningar. Kvantitativt dominerande är forskning om samtida litteratur och litteraturen efter 1945. Även litteraturdidaktisk forskning bedrivs inom ämnet.